Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webe WWW.GROWINKUP.TATTOO
Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a objasňujú práva a povinnosti predávajúceho (King size s.r.o.) a kupujúceho (zákazník). Tieto Obchodné podmienky tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:

King size s.r.o.
Varšavská 2492/18
040 13 Košice
Slovenská republika

IČO: 46703438
DIČ: 2023566897
E-mail: studio@kosice.tattoo
Tel: +421 948 276 760
Číslo účtu (FIO Banka): 2800760752/8330
IBAN: SK 85 8330 0000 0028 0076 0752
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Objednávka tovaru

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.growinkup.tattoo sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku od kupujúceho, ktorý riadne neprevzal alebo nezaplatil tovar v minulosti. Objednávku môže kupujúci stornovať prostredníctvom e-mailu kedykoľvek pred potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré vznikli predávajúcemu vinou nesprávneho použitia internetového obchodu.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, keď
– nebudú kupujúcim riadne vyplnené požadované kontaktné údaje.
– nebude požadovaný tovar dlhodobo k dispozícii na sklade u dodávateľa. O tejto skutočnosti bude predávajúci kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu.

Cena tovaru

Cena tovaru je vždy uvedená u jednotlivých položiek. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej hodnote. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Pri objednávke nad 100 EUR je doprava zdarma na celom území SR.

Platba – Dodanie – Dodacia lehota

 • Dobierka – Slovenská pošta – 5 €, Dodanie: 3 – 5 dní
 • Dobierka – Kuriérska spoločnosť – 10 €, Dodanie: 1 – 2 dni
 • Osobný odber

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v čo najkratšej dobe v závislosti od jeho dostupnosti na sklade. Dodacia lehota sa pohybuje od 1 dňa do 5 dní od prijatia záväznej objednávky, resp. od prijatia platby za tovar na účet. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť plnú výšku kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou.
Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný. Objednávku je možné stornovať do 24 hod od doručenia informačného e-mailu.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

V súlade s platnými zákonmi je kupujúci oprávnený tovar vrátiť bez udania dôvodu kupujúcemu do 7 dní od jeho prevzatia. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom) s uvedením čísla objednávky a dátumu nákupu. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Následne tovar kupujúci odošle späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 17.6. 2017

 

 

Reklamačný poriadok

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru poškodenie, má kupujúci právo tovar reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou, e-mailom alebo poštou. Reklamovaný tovar je možné doručiť Slovenskou poštou alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis poškodení, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.
Predávajúci nezodpovedá za chyby:

  • ak si kupujúci poškodenie spôsobil sám
  • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel
  • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním
  • ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou
  • ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený
  • ak presnosť natlačenia vzoru nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, keďže každý produkt značky KING SIZE je originál

Po prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu e-mailom. Ak kupujúci reklamuje nedostatok tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Práva spotrebiteľa

Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť King size s.r.o. si váži svojich klientov a tejto skutočnosti sa snažíme prispôsobiť aj našu komunikáciu s Vami. Uvedomujeme si, že internetový obchod si vyžaduje veľké množstvo dôvery a preto chceme rešpektovať Vaše súkromie. Všetky Vami zaslané údaje budú slúžiť len pre účely komunikácie našej spoločnosti s Vami, našimi zákazníkmi. Zaväzujeme sa, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov neposkytneme Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu tretím osobám. Našim zákazníkom sa snažíme maximálne vyhovieť k ich spokojnosti.

Budeme radi ak sa nám ozvete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek!